ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

КОНСУЛЬТАЦIЯ
Цивільне право

Шановні відвідувачі сайту, звертаємо Вашу увагу, основні практики і напрямки наших адвокатів перераховані в розділі "Послуги". Якщо в розділі "Послуги" Ви не знайшли необхідну Вам інформацію, будь ласка, звертайтеся до нас за номером телефону +38 (067) 29 99 209. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші запитання, надамо кваліфіковану юридичну допомогу.

Цивільне право - це галузь права, яка охоплює норми, що регулюють майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між фізичними і юридичними особами, іншими суб'єктами публічного права.
Це дуже широка галузь права, яка охоплює майже всі сфери суспільного життя, частину публічних відносин, приватне право, сімейні правовідносини, право власності, договірні відносини та інше.
Тобто, цивільне право, як галузь права - це системна сукупність правових норм, що становлять основний зміст приватного права та регулюють особисті немайнові й майнові відносини, які ґрунтуються на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників, з метою задоволення останніми власних матеріальних і духовних потреб та інтересів.
Однак, давайте більш детально розглянемо ті напрямки в цивільному праві, які мають попит сьогодні на рику юридичних послуг.

ПОСЛУГИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА, ЯКІ НАДАЮТЬ НАШІ АДВОКАТИ:


Цивільне право

Досудове врегулювання спорів: підготовка претензії, відповіді на претензію, експертиза документів

Хто є позивачем даної послуги?

 • Фізичні та юридичні особи (як потенційний позивач, так і потенційний відповідач).

Відповідно до законодавства, сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із 
законодавством. Особи, які порушили права і законні інтереси інших осіб, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії чи позову.
Тобто, це врегулювання спірних питань між сторонами шляхом проведення переговорів і знаходження компромісу та найвигіднішого варіанту для обох сторін.
При цьому, досудовий порядок врегулювання спору не завжди те саме, що і медіація, є певні відмінності.
Медіація – це розмова про компроміс і мету – отримати найвигідніший варіант вирішення проблем. Адвокат виступає лише «посередником» між сторонами.
Досудове врегулювання спору — часто включає в себе договірний процес, який супроводжується претензійним листуванням. В цьому випадку у кожної сторони свій адвокат. Тобто адвокат вже діє в інтересах клієнта і має на меті відновити порушене право клієнта або відстояти такі права, якщо претензія, яка отримана клієнтом, є безпідставною.
Нас, адвокатів, часто питають, в чому різниця між претензією і позовом.
Так от, претензія - це пропозиція щодо врегулювання спору і одночасно вимога про вчинення дій (або утримання від їх вчинення). Вона може бути прийнята і виконана іншою стороною, а може бути проігнорована. Однак, є певні переваги у вирішенні спору в досудовому порядку:

 • час (якщо сторони погодились на умови, викладені в претензії та/або про інші, відмінні від первинних, умови виконання зобов’язань, це прискорює врегулювання конфлікту);
 • кошти (не має потреби платити судовий збір: 1 % від майнових вимог або 0,4 % розміру за немайнові вимоги).

Є й інші переваги, але все вмістити в опис однієї послуги неможливо.
Претензії складаються у вільній формі, проте з такого документа має бути зрозуміло, які права є порушеними, в чому полягає невиконання зобов’язання, як і в які строки зобов’язання має бути виконано.
Якщо законом буде визначений обов'язковий досудовий порядок врегулювання спору, то слід додати відповідні документи про таке врегулювання.
Однак, вкрай важливо знати, що: «…обов'язкове досудове врегулювання спорів, яке виключає можливість прийнятті позовної заяви до розгляду і здійснення за нею правосуддя, порушує право особи на судовий захист... Обрання певного засобу правового захисту, у тому числі і досудового врегулювання спору, є правом, а не обов'язком особи». Аналогічна позиція зафіксована у судовому рішенні № 15рп/2002 Конституційного суду України.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Спори пов’язані з укладення, виконанням, зміною, продовженням та розірванням договорів

Хто є споживачем такої послуги?

 • Сторони договору (фізичні або юридичні особи);
 • Треті особи (фізичні або юридичні особи), якщо договір стосується їхніх прав та обов’язків, на що потрібна їх згода.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Стадії укладення договору:

 • пропозиція однієї сторони укласти договір (оферта);
 • розгляд пропозиції укласти договір другою стороною;
 • узгодження сторонами умов договору;
 • прийняття пропозиції укласти договір другою стороною (акцепт).

Не завжди укладення договору відбувається з проходженням всіх зазначених етапів, однак обов'язковою (основною) умовою укладення договору є: досягнення сторонами згоди по всім істотним умовам.
Договори/угоди бувають різними. Вони можуть укладатися з різною метою. Дуже важливо запросити адвоката саме в процесі підготовки, перемовин і на етапі укладення договору.
Форма договору має відповідати загальним положенням щодо форми правочину. Крім того, договір має укладатися у формі, встановленій законом для даного виду договору. У разі відсутності в законі спеціальних вимог щодо форми певного виду договору сторони можуть обрати будь-яку форму.
Як правило, укладений договір припиняється його виконанням. При цьому договір має виконуватися відповідно до умов, узгоджених при його укладенні.
Адвокат/юрист запрошується до супроводу будь-якої угоди, аби мінімізувати ризики клієнта. Правильно складений і своєчасно укладений договір – запорука захисту інтересів клієнта. Такий договір неможливо визнати недійсним, за таким договором можна вимагати і його належне виконання, і застосування відповідальності за його невиконання.
На практиці іноді виникають обставини, які викликають необхідність корегування (зміни) умов існуючого договору або взагалі дострокового його припинення.
Умови зміни, розірвання, припинення також є складовими змісту договору.
Зазвичай, будь-який договір може бути змінений або розірваний лише за згодою обох сторін. У цьому відбивається принцип свободи договору, адже учасники цивільного обороту є вільними не тільки у вирішенні питань щодо укладення договору, вибору виду договору та визначення його умов. Особи, які досягли домовленості при укладенні договору, мають також домовитися і про зміну його умов або взагалі про дострокове розірвання договору. Деякі обмеження цього права сторін встановлюються законом, наприклад, щодо договору на користь третьої особи.
Однак можлива і зміна або розірвання договору за рішенням суду на вимогу однієї сторони або в разі односторонньої відмови від договору. Це може бути у випадку, якщо це прямо передбачено в конкретному договорі або в законі щодо даного виду договору.
В будь-якому разі, якщо у вас вже є укладений договір, який необхідно змінити, припинити, розірвати, виконати, звертайтесь, і наші адвокати допоможуть.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Нарахування пенсії, стягнення недоотриманої пенсії, пенсія для переселенців

Громадяни України мають право на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених законом.
Іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні, мають право на пенсію нарівні з громадянами України на умовах, передбачених законодавством або міжнародними угодами.
Пенсійне забезпечення громадян України, що проживають за її межами, проводиться на основі договорів (угод) з іншими державами.
У тих випадках, коли договорами (угодами) між Україною та іншими державами передбачено інші правила, ніж ті, що містяться у відповідному законі, то застосовуються правила, встановлені цими договорами (угодами).
Ці принципи закріплені діючим законодавством України.
Наші адвокати здійснюють супровід справ з нарахування і стягнення недоотриманої пенсії, допомагають ВПЛ відновити їх права.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Забезпечення позову (накладення арешту на майно та інших обтяжливих заходів)

Хто є споживачем даних послуг:

 • Позивач у цивільному праві (фізична чи юридична особа).

До того моменту, як ви подали позов, або вже після подачі позову, ви маєте право на вжиття заходів із забезпечення позову, якщо у вас є обґрунтовані побоювання (підтверджені фактами) з приводу вчинення відповідачем дій (бездіяльності), що призведуть до унеможливлення виконання судового рішення, наприклад, відповідач намагається продати квартиру/нерухомість, право власності на які оскаржуються та інші випадки.
Тобто, забезпечення позову - це сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду в разі задоволення позовних вимог.
Що ви маєте право просити в суді (або ваш адвокат):

 • накласти арешт на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб;
 • накласти арешт на активи, які є предметом спору, чи інші активи відповідача, які відповідають їх вартості;
 • заборонити вчиняти певні дії;
 • встановити обов’язок вчинення певних дії, у разі якщо спір виник із сімейних правовідносин;
 • заборонити іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов’язання;
 • зупинити продаж арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно;
 • зупинити стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку;
 • зупинити митне оформлення товарів чи предметів;
 • арештувати морське судно, що здійснюється для забезпечення морської вимоги;
 • інші заходи у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Заява про забезпечення позову подається в письмовій формі, підписується заявником і має бути складена таким чином, аби її зміст відповідав вимогам цивільного процесуального законодавства, а викладені в ній факти підтверджувалися поданими до неї доказами.
Адвокат з цивільного права знає всі ці нюанси, а також, порядок і строк подачі відповідної заяви.
Відповідні заходи є одним із засобів зберігання майна (майнового стану та/або активів) боржника протягом розгляду спору в суді.

Але, як скасувати заходи із забезпечення позову?

Суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.
Клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні.
У разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом 90 днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)

Хто є споживачем даної послуги?

 • Фізичні або юридичні особи, чиї права на майно є порушеними.

Якщо без вашого відома або всупереч вашої волі ви втратили майно, ваші права можуть бути відновлені в судовому порядку.
Це буде віндикаційний позов, що означає вимогу не володіючого власника до незаконного володільця про витребування майна. Віндикаційним позовом захищається право власності в цілому, оскільки він пред´являється в тих випадках, коли порушені права володіння, користування і розпорядження одночасно. Однак право власності за власником зберігається, тому що в нього є право приналежності. Такі спори є непростими і оскаржуються іншою стороною.
Подекуди відбувається і так, що відповідачем за віндикаційним позовом є незаконний «володілець» майна, який взагалі може і не знати про неправомірність свого володіння та утримання такого майна. При цьому незаконними володільцями вважаються як особи, які безпосередньо неправомірно заволоділи чужим майном, так і особи, які придбали майно не у власника, тобто у особи, яка не мала права ним розпоряджатися.
Тобто, ошуканими одночасно є і позивач і відповідач.
В такому позові на позивача покладається доказування одночасно і факту наявності права на майно і факту незаконного вибуття майна із свого володіння.
Таким чином, предмет віндикаційного позову становить вимога неволодіючого майном власника до незаконно володіючого цим майном невласника про повернення індивідуально-визначеного майна з чужого незаконного володіння.
Вартість послуг подається клієнту за запитом.

Цивільне право

Позовна заява в цивільному процесі.

Хто є споживачами даної послуги?

 • Фізичні та юридичні особи, права яких порушені.

Позов не може бути поданий до суду (буде залишеним судом без задоволення), якщо відсутній факт порушеного права або момент виконання зобов’язання ще не настав.
Усі справи позовного провадження в порядку цивільного судочинства розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами.
Позовна заява подається в письмовій формі і повинна відповідати вимогам цивільного процесуального законодавства, відображати повний зміст обставин, а додані до неї документи – доводити всі факти і події вказані в позові.
Що ще треба зазначити в позові і на що звертає увагу суд: відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи (до судових витрат відноситься і гонорар адвоката, а от як компенсувати саме гонорар адвоката, можно подивитись у нашому відео: https://www.youtube.com/watch?v=b8FyWmFfHzE; підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.
Правильно визначена стратегія на початку і своєчасно подані до суду документи із позовом разом – є запорукою вашого успіху.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Спори з банками та іншими фінансовими установами (кредитний договір, іпотека, порука, застава, поступка, факторинг)

Хто є споживачем даної послуги?

 • Фізичні особи, які вирішили звернутися до фінансової установи за отриманням кредиту і не повернули кошти своєчасно (боржники);
 • Фізичні та юридичні особи, які надали позику та мають на меті отримати її забезпечення у вигляді застави/іпотеки або проаналізувати свої ризики, якщо боржник не зможе своєчасно розрахуватись (кредитори).

Отримання кредиту майже завжди асоціюється з новими можливостями і перспективами. Прості громадяни і підприємства використовують кредитні гроші для виконання різних потреб та ведення бізнесу. Однак розрахуватися зі своїми боргами вдається не всім – часто це призводить до кредитних спорів з банками. Протистояти самотужки такій великій фінансовій структурі, як банк, майже безглуздо. Це пов’язано з тим, що кредитні організації містять у своєму штаті цілі юридичні відділи, які займаються процесом видачі та погашення кредитів. Зрозуміло, що і кредитні суперечки в судах представляють юридично підковані представники банків. Отже, вам потрібен адвокат у банківських справах. У багатьох ситуаціях клієнту вдається відстояти свою правоту і виграти суд з банком.
Основні причини кредитних спорів з банками:

 • оскарження умов кредитних договорів;
 • незаконне оформлення кредиту за документами клієнта;
 • вирішення питань заставного майна, його втрати, заміни тощо;
 • самовільне підвищення процентної ставки банку;
 • неправильне нарахування відсотків і комісій за кредитом;
 • стягнення заборгованості з позичальника за позовом банку;
 • ухилення позичальника від сплати боргу та співпраці з представниками банку з проблемної заборгованості;
 • незаконна передача кредитної справи колекторам, які намагаються вилучити майно у позасудовому порядку або здійснюють протиправні дії;
 • незаконні комісії банків.

Вітчизняна практика щодо кредитних спорів свідчить про те, що дуже часто при укладанні кредитних договорів банки включають до договору іпотеки додаткові комісії: комісія за ведення позикового рахунку, за дострокове повернення кредиту, за видачу довідок про стан заборгованості позичальника за кредитним договором, за розгляд кредитної заявки, за видачу кредиту, за підтримання ліміту кредитної лінії та інші.
Методи і способи захисту прав клієнтів у таких спорах дуже різні: призначення судової економічної експертизи (на стадії судового процесу); проведення економічного дослідження (в процесі досудового врегулювання кредитного спору); оскарження дій банку; оскарження договорів та інші.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Оскарження дій нотаріуса.

Хто є споживачем даної послуги?

 • Фізичні особи.

Відповідно до закону, відмова у вчиненні нотаріальної дії або неправильне її вчинення можуть оскаржуватися в суді. Такі справи розглядаються судом у порядку окремого провадження. Внаслідок розгляду і вирішення цих справ суд може визнати незаконними вчинені нотаріальні дії та скасувати їх. Також, суд може зобов'язати нотаріуса вчинити ті чи інші нотаріальні дії, якщо в цьому було неправомірно відмовлено.
Враховуючи, що нотаріальні дії зачіпають важливі суб’єктивні права осіб, щодо яких вони вчиняються, законодавець встановив судовий контроль за вчиненням нотаріальних дій.
Можливість оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні забезпечує законність нотаріального провадження і захист прав та інтересів учасників нотаріального процесу.
Судовий контроль за діяльністю нотаріусів має забезпечити тлумачення чинного законодавства та сприяти дотриманню законності у сфері цивільних правовідносин, що виникають із вчинення нотаріальних дій.

Цивільне право

Стягнення заборгованості за договором.

Хто є споживачем даної послуги?

 • Фізичні та юридичні особи, які поставили товар або надали послугу і не отримали розрахунок від контрагента (кредитори).

Отже, ви виконали послуги, або поставили (продали) товар, проте не можете повернути борг. Процедура досудового врегулювання не призвела до бажаного результату і борг досі не повернутий.
Ми здійснюємо захист ваших інтересів та прав в судовому процесі на підставі наявних у вас документів та фактичних обставин, також, допомагаємо збирати докази і документи, які можуть знаходитись в інших осіб, проте мають суттєве значення для вирішення спору на вашу користь.
Ви маєте знати, що загальний строк позовної давності про стягнення боргу складає 3 роки з дати прострочення платежу, а в разі відсутності коштів у боржника, є додаткові механізми захисту ваших прав. Наші адвокати потурбуються, щоб ви не пропустили строки позовної давності та отримали належні вам кошти відповідно до норм чинного законодавства.
Ми допоможемо оформити належним чином розстрочення/відстрочення платежу або мирову угоду на стадії судового процесу, якщо на то є згода кредитора (продавця, постачальника тощо). Ми підготуємо претензії та повідомлення, наявність яких вимагає Закон. Ми складемо позовну заяву із викладенням всіх аргументів, щоб не затягувати розгляд судової справи та надати суду максимум доказів, які можуть бути використані на користь клієнта. Ми проконсультуємо клієнта і розповімо про всі ризики, які можуть його спіткати.
Робота адвоката в судовому процесі є важкою і потребує спеціальних знань та досвіду, адже формальне порушення приписів Закону та пропущення терміну подачі доказів тягне за собою відмову у задоволенні вимог.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Визнання договору недійсним.

Хто є споживачем даної послуги?

 • Фізичні та юридичні особи (сторони договору) та особи, права яких такий договір порушує.

Цивільний кодекс (далі – ЦК) установлює презумпцію правомірності договору. Це означає, що договір є дійсним, якщо: він не визнаний недійсним судом; його недійсність не випливає з норми закону.
Однак, законодавець допускає можливість визнання договору недійсним. Недійсним договір є з моменту його укладення, але факт недійсності встановлюється судовим рішенням.
Нашими адвокатами може бути проведена експертиза договору, надано висновок і послідовна стратегія дій. Договір може бути визнаний недійсним повністю або в частині. Недійсність частини договору не впливає на інші умови такого договору.
Також, важливо відрізняти між собою недійсні і неукладені договори. Неукладений договір не може бути визнаний недійсним. Про всі ці та інші деталі наші адвокати подумають за вас в процесі захисту вашого права.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Визнання права власності на нерухоме та рухоме майно.

Хто є споживачем даної послуги?

 • Фізичні та юридичні особи.

Відповідно до Цивільного кодексу України, власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов`язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом. Відмова у державній реєстрації права на нерухомість, ухилення від реєстрації, відмова від надання інформації про реєстрацію можуть бути оскаржені до суду. Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість та підстави відмови в ній встановлюються законом.
Право власності на деякі речі рухомого майна має підтверджуватись певними документами (предмети мистецтва, автомобілі, антикваріат, коштовності тощо). Однак, якщо право власності було порушене, то власник майна може пред`явити позов про визнання його права власності.
Передумовами та матеріальними підставами для захисту права власності у судовому порядку є наявність підтвердженого належними доказами як права власності на майно, яке оспорюється або не визнається іншою особою, так і порушення (невизнання або оспорювання) цього права на спірне майно.
Позивачем у такому позові може бути суб`єкт, який вважає себе власником певного майна, однак не може належним чином реалізувати свої правомочності у зв`язку із наявністю щодо цього права сумнівів з боку третіх осіб чи необхідністю одержати правовстановлюючі документи. Чим швидше ви звернетесь до адвоката, тим швидше ваші права будуть відновлені і майно стане вашим.
Однією з підстав державної реєстрації права власності на нерухоме майно є рішення суду, яке набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно.
Передумовами та матеріальними підставами для захисту права власності у судовому порядку є наявність підтвердженого належними доказами як права власності на майно, яке оспорюється або не визнається іншою особою, так і порушення (невизнання або оспорювання) цього права на спірне майно.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Спори за договорами купівлі-продажу земельної ділянки

Хто є споживачами даної послуги?

 • Покупець (фізичні особи, юридичні особи);
 • Продавець (фізичні особи, юридичні особи).

Одним із правочинів, за яким можливо отримати земельну ділянку у власність є договір купівлі-продажу земельної ділянки. Такий договір обов’язково має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений.
Усі спори, які можуть виникнути з договору купівлі-продажу земельної ділянки, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів - у судовому порядку.
Спори за договорами купівлі-продажу земельної ділянки були та залишаються однією із актуальних категорій вирішення спорів у суді, а отже, для того щоб захистити свої права та інтереси пропонуємо звернутись за допомогою до досвідченого адвоката, який надасть консультацію, допоможе скласти необхідні документи, представить ваші інтереси у суді та інших державних органах.
Наші адвокати мають великий досвід вирішення спорів які виникають з договорів купівлі-продажу земельної ділянки. Ми допоможемо вам на будь якій стадії вирішення спору.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Мирова угода (складання, супровід у суді).

Хто є споживачем даної послуги?

 • Фізичні та юридичні особи (позивач або відповідач, або треті особи).

В процесі розгляду цивільних справ сторони наділяються широкими процесуальними правами. Крім права позивача на відмову від позову та права відповідача визнати позов, сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу.
Фактично, це домовленість сторін, в силу якої позивач і відповідач шляхом взаємних поступок ліквідують цивільно-правовий спір, який виник між ними. Якщо у справі бере участь третя особа, що заявляє самостійні вимоги на предмет спору, мирова угода укладається за її участю.
Суд повинен сприяти сторонам у примиренні. Тому, якщо спір може бути вирішено без втручання суду, суд надасть сторонам таку можливість. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, яка приєднується до справи, на будь-якій стадії судового процесу.
Мирова угода укладається з урахуванням загальних правил вчинення правочинів та характеру угоди, тобто в письмовій формі, і в ній доцільно зазначити: найменування документа «Мирова угода», місце та дата її укладення, найменування та місце знаходження сторін, їх представників, цивільну справу, за якою укладається мирова угода, конкретні умови мирової угоди, точний розмір грошових сум, що повинні бути виплачені за мировою угодою, строки виконання зобов'язань, підписи сторін.
До змісту мирової угоди також необхідно додати умову про розподіл судових витрат. Важливо знати, що після укладення мирової угоди повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. Суд перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду.
 Але суд може постановити ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди, якщо вона не відповідає вимогам законодавства, впливає на права третіх осіб або в інших випадках.
Наші адвокати мають досвід і позитивну практику в укладенні мирових угод в цивільному процесі.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Захист інтересів в суді.

Хто є споживачем даної послуги?

 • Фізичні та юридичні особи (позивач або відповідач, або треті особи).

Захист в суді необхідний для відновлення порушеного і захисту оспорюваного права клієнта. Представництво в суді необхідно довіряти професіоналам у певній галузі права. Під час суду адвокат сприяє з’ясуванню об’єктивної істини. Роль адвоката під час захисту прав в суді важлива, нажаль, часто клієнти звертаються в останню мить, що призводить до підготовки документів одразу декількома фахівцями та у скорочені терміни. Клієнт має зрозуміти, що не вивчивши всі обставини справи, неможливо надати кваліфіковану консультацію та/або підготувати до суду процесуальний документ тої якості, якої потребує саме клієнт. Але, якщо клієнт не надав копії матеріалів судової справи самостійно, наші адвокати можуть ознайомитись із матеріалами справи на підставі окремого доручення клієнта в будівлі суду, отримати фотокопії (які, за вимогою, негайно будуть передані клієнту) та вже після цього працювати над поставленим клієнтом завданням. В разі потреби, адвокат направить адвокатський запит для збирання доказів і подальшого захисту клієнта. Якщо поданих адвокату документів достатньо, ми проведемо юридичну експертизу.
Окремо від послуг адвоката з підготовки документів та вивчення матеріалів справи, слід сказати про послуги із участі адвоката в судовому засіданні. Важливо, як адвокат не лише складе документи, а ще й буде відстоювати обрану правову позицію в судовому засіданні.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Виконання судового рішення у виконавчому провадженні

Хто є споживачем даних послуг?

 • Стягувач (юридична особа, фізична особа);
 • Боржник (юридична особа. Фізична особа).

Виконання рішення суду є невід’ємною частиною права на справедливий суд. Судові рішення є обов’язковими до виконання на всій території України.
Для виконання рішення суду чи судового наказу потрібно отримати в суді виконавчий лист і звернутися до відповідної державної виконавчої служби протягом одного року з наступного дня після набрання рішенням законної сили. Зробити це необхідно особисто або рекомендованим листом з повідомленням. Після такого звернення має бути відкрите виконавче провадження й боржнику надається час для добровільного виконання рішення, а після цього – рішення має бути виконаним у примусовому порядку.
Якщо рішення стосується стягнення грошових коштів, рекомендується в заяві про відкриття виконавчого провадження просити накласти арешт і заборону на відчуження всього майна боржника, що відповідає розміру боргу, – це може убезпечити від продажу боржником свого майна. Також, якщо є інформація про наявне майно боржника, необхідно вказати про нього в заяві.
За кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, суд видає один виконавчий лист. Якщо на підставі ухваленого рішення належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним виконавчим листом.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Складання інших заяв, листів, запитів, клопотань

Хто є споживачем даних послуг?

 • Фізичні та юридичні особи всіх форм власності.

При складанні різних юридичних документів, таких як позовні заяви, клопотання, заяви в державні органи, скарги, претензії тощо, необхідно мати спеціальні знання в області юриспруденції, оскільки строк подачі різних заяв є обмеженим, а викладені обставини і доводи мають бути обґрунтованими (із посиланнями на норми права) та доведеними належними і допустимими доказами.
Грамотно і правильно складений документ – вже половина шляху до успіху. Усі документи мають бути складені відповідно до норм і приписів діючого законодавства, або вони не приведуть до бажаного результату.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

Цивільне право

Інші юридичні консультації та послуги в галузі цивільного права

Вищевказані послуги не є вичерпними в нашому переліку, неможливо викласти все і відразу на одній сторінці. Тож, якщо у вас є запитання, звертайтесь до наших фахівців. Завжди раді допомагати Вам і бажаємо всім частіше звертатись до адвокатів лише з гарного приводу.
Вартість послуг надається клієнту за запитом.

  Цивільне право | Послуги адвокатів

  Щоб зробити попереднє замовлення для надання послуги або отримання консультації оберіть її із списку